ترجمه آهنگ LALISA از LISA (BLACKPINK)

17

ترجمه آهنگ LALISA از LISA (BLACKPINK) + دانلود آهنگ

لیسا (بلک پینک) – مانی (پول)

LALISA – LISA (BLACKPINK)

ترجمه آهنگ LALISA از LISA (BLACKPINK)

 

 

سطر اول: متن کره‌ای آهنگ LALISA

سطر دوم: ترجمه انگلیسی آهنگ LALISA

سطر سوم: ترجمه فارسی آهنگ LALISA

 

 

متن و ترجمه آهنگ LALISA از LISA (BLACKPINK)

 

 

[Intro]

내 뒷모습만 봐도 알잖아

You know just from looking at my back
با نگاه کردن به پشتم می‌تونی منو بشناسی

 

어두워질 때 분홍빛이나

When it gets dark, the light shines pink
وقتی هوا تاریک بشه، چراغ‌ها به رنگ صورتی می‌درخشن

 

새하얀 조명이 날 깨우면

When the bright light wakes me up
وقتی چراغ‌های روشن منو بیدار می‌‍کنن

 

번쩍번쩍 세상을 흔들어 (Hey!)

I shake up the world (Hey!)
من دنیا رو به لرزه در میارم

 

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

 

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

What’s my name? What’s my name? (Hey!)
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

 

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

 

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

 

What’s my name? What’s my name?
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

 

 

[Verse 1]

머리를 하얗게 비운채

I empty my head completely
من سرم رو کاملا خالی میکنم

 

시끄런 감정은 태울래

And burn the loud emotions
و احساسات پر سر صدام رو به آتش می‌کشم

 

Burn, burn, burn
به آتش می‌کشم، به آتش می‌کشم، به آتش می‌کشم

 

그때 난 네 갈증을 해소할 champagne

I’m the champagne that’ll quench your thirst at that moment
من شامپاینی هستم که تشنگیت رو فروکش می‌کنه

 

Sip, sip, 나를 들이켜

Sip, sip, drink me up
بچش، بچش، منو سر بکش

 

그래 더 저 높이 내 body 받들어

Yes, lift up my body higher
آره، بدن منو بالاتر ببر و سر بکش

 

 

 

 

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, 세상에게 알려

Want you to ring the alarm, Tell it to the world
ازت میخوام تا آلارم رو به صدا در بیاری، اینو ب دنیا بگو

 

내 이름에다 입맞춰

kiss my name
اسم منو ببوسن

 

 

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

 

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
عزیزم، میکروفون رو بردار، بزن به بلندگو

 

I said I can’t hear you, so you need to speak up
گفتم نمی‌تونم صدات رو بشنوم، پس باید بلندتر حرف بزنی

 

Put that s–t on stereo, everyone else on very low
اون رو در حالت استوریو قرار بده، صدای اشخاص دیگه رو کم کن

 

Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
مثل حصار ازش مراقبت کن، قول میدم چیز ترسناکتری ازم وجود نداره

 

Than me if anybody coming gunnin’ for my man
اگه کسی بیاد و به افرادم تیرندازی کنه

 

Gonna catch a case, gun up in my hand
با حمله من با تفنگ به دست مواجه میشه

 

Bam, bam, bam! Hit after hit though
بام بام بام، گوله پشت گلوله

 

Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones
سنگ‌هایی دور مچ من، پس من اونا رو سنگ عصر حجر می‌نامم

 

 

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, 세상에게 알려

Ring the alarm, Tell it to the world
آلارم رو به صدا در بیار، اینو به دنیا بگو

 

내 이름에다 입맞춰

kiss my name
اسم منو ببوسن

 

 

تکست و معنی آهنگ LALISA

 

 

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

 

[Bridge]

누구와도 비교 못해 그래봤자

I’m incomparable
کسی با من قابل مقایسه نیست

 

You gon’ still love me
تو هنوزم منو دوست داری

 

You need some L-A-L-I-S-A
کمی به لالیسا نیاز داری

 

지금 너의 두 눈 앞에 서있는

Remember my name
اسمم رو به خاطر بسپار

 

내 이름을 기억해

that’s standing right in front of you
اون درست جلوی تو ایستاده

 

Love you some L-A-L-I-S-A
کمی دوستت دارم لالیسا

 

(Hoo!)
هوووو

 

 

[Verse 3]

You cannot see me, 어떻게 하는지 다 보여줘도 (No)

You cannot see me, even though I show you all my ways (No)
نمی‌تونی منو ببینی، حتی اگه من تموم راه و روش هام رو بهت نشون بدم

 

태국에서 한국 거쳐 여기까지, went for the throat (The throat)

From Thailand to Korea, and now here, went for the throat (The throat)
از تایلند تا کره، و حالا اینجا، به هیچکس رحم نکردم

 

Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
بهترین تمام ادوار بودن یک خیال پردازی نیست

 

새까만 핑크빛 왕관 belongs to we (BLACKPINK)

Jet black and pink crown belongs to we (BLACKPINK!)
تاج مشکی و طلایی متعلق به ماست

 

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 하늘 위 당당해

Lalisa, Lalisa, Lalisa, I am standing above the sky
لالیسا، لالیسا، لالیسا، من تو آسمونا ایستاده‌ام

 

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 저들은 날 원해

Lalisa, Lalisa, Lalisa, they want me
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اونا منو می‌خوان

 

Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can

Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اگه می‌تونی منو بگیر

 

Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa
لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا

 

 

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوستم داشته باش، لالیسا، دوستم داشته باش”

 

Oh-ooh, 알잖아 attitude

Oh-ooh, you know the attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

 

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

What more do you want, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر می‌خواین، در این اتاق باید بلندتر صدا بزنین

 

 

دانلود اهنگ LALISA از لیسا (بلک پینک)

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.