تصویر موجود نیست

تارکان

5

آهنگهای تارکان

TarkanSen Rahat Uyu

دانلود آهنگ Sen Rahat Uyu از Tarkan

TarkanHep Birlikte Milli Takım

دانلود آهنگ Hep Birlikte Milli Takım از Tarkan

TarkanSon Durak

ترجمه آهنگ Son Durak از Tarkan

TarkanYap Bi Güzellik

ترجمه آهنگ Yap Bi Güzellik از Tarkan

TarkanGeççek

ترجمه آهنگ Geççek از Tarkan