تصویر موجود نیست

تارکان

3

آهنگهای تارکان

TarkanSon Durak

ترجمه آهنگ Son Durak از Tarkan

TarkanYap Bi Güzellik

ترجمه آهنگ Yap Bi Güzellik از Tarkan

TarkanGeççek

ترجمه آهنگ Geççek از Tarkan