تصویر موجود نیست

ازهل

5

آهنگهای ازهل

EzhelMargiela

دانلود آهنگ Margiela از Ezhel

EzhelPaspartu

دانلود آهنگ Paspartu از Ezhel

EzhelKuğulu Park

دانلود آهنگ Kuğulu Park از Ezhel

EzhelNerdesin

ترجمه آهنگ Nerdesin از Ezhel

EzhelBul Beni

ترجمه آهنگ Bul Beni از Ezhel