تصویر موجود نیست

نیوجینز

12

آهنگهای نیوجینز

NewJeansRight Now

دانلود آهنگ Right Now از NewJeans

NewJeansSupernatural

دانلود آهنگ Supernatural از NewJeans

NewJeansHow Sweet

دانلود آهنگ How Sweet از NewJeans

NewJeansBubble Gum

دانلود آهنگ Bubble Gum از NewJeans

NewJeansGODS

دانلود آهنگ GODS از NewJeans

NewJeansETA

دانلود آهنگ ETA از NewJeans

NewJeansASAP

دانلود آهنگ ASAP از NewJeans

NewJeansCool With You

دانلود آهنگ Cool With You از NewJeans

NewJeansNew Jeans

دانلود آهنگ New Jeans از NewJeans

NewJeansSuper Shy

دانلود آهنگ Super Shy از NewJeans

NewJeansZero

دانلود آهنگ Zero از NewJeans

NewJeansDitto

دانلود آهنگ Ditto از NewJeans