تصویر موجود نیست

نوال زغبی

1

آهنگهای نوال زغبی

نوال الزغبيحفلة

ترجمه آهنگ حفلة از نوال الزغبي