تصویر موجود نیست

جی آیدل

20
3

آلبومهای جی آیدل

G I-DLE2

دانلود آلبوم 2 از G I-DLE

G I-DLEHEAT

دانلود آلبوم HEAT از (G)I-DLE

(G)I-DLEI feel

دانلود آلبوم I feel از (G)I-DLE

آهنگهای جی آیدل

Jennifer Lopez, (G)I-DLEThis Time Around

دانلود آهنگ This Time Around از Jennifer Lopez, (G)I-DLE

G I-DLEAbracadabra

دانلود آهنگ Abracadabra از G I-DLE

G I-DLERollie

دانلود آهنگ Rollie از G I-DLE

G I-DLEFate

دانلود آهنگ Fate از G I-DLE

G I-DLE7Days

دانلود آهنگ 7Days از G I-DLE

G I-DLEVision

دانلود آهنگ Vision از G I-DLE

G I-DLEDoll

دانلود آهنگ Doll از G I-DLE

G I-DLERevenge

دانلود آهنگ Revenge از G I-DLE

G I-DLESuper Lady

دانلود آهنگ Super Lady از G I-DLE + ترجمه

G I-DLEWife

دانلود آهنگ Wife از G I-DLE + متن و ترجمه

G I-DLETall Trees

دانلود آهنگ Tall Trees از G I-DLE

G I-DLEFlip It

دانلود آهنگ Flip It از G I-DLE

G I-DLEEyes Roll

دانلود آهنگ Eyes Roll از G I-DLE

G I-DLEI Want That

دانلود آهنگ I Want That از G I-DLE + متن و ترجمه

(G)I-DLEI DO

دانلود آهنگ I DO از (G)I-DLE

G)I-DLE)Queencard

دانلود آهنگ Queencard از G)I-DLE)

G)I-DLE)Allergy

دانلود آهنگ Allergy از G)I-DLE)

G)I-DLE)DARK (X-file)

ترجمه آهنگ DARK (X-file) از G)I-DLE)

GI-DLEReset

ترجمه آهنگ Reset از GI-DLE

G)I-DLE)Nxde

ترجمه آهنگ Nxde از G)I-DLE)