تصویر موجود نیست

جی آیدل

6
1

آلبومهای جی آیدل

(G)I-DLEI feel

دانلود آلبوم I feel از (G)I-DLE

آهنگهای جی آیدل

(G)I-DLEI DO

دانلود آهنگ I DO از (G)I-DLE

G)I-DLE)Queencard

دانلود آهنگ Queencard از G)I-DLE)

G)I-DLE)Allergy

دانلود آهنگ Allergy از G)I-DLE)

G)I-DLE)DARK (X-file)

ترجمه آهنگ DARK (X-file) از G)I-DLE)

GI-DLEReset

ترجمه آهنگ Reset از GI-DLE

G)I-DLE)Nxde

ترجمه آهنگ Nxde از G)I-DLE)