تصویر موجود نیست

اصاله

1

آهنگهای اصاله

أصالةغلبان

ترجمه آهنگ غلبان از أصالة