تصویر موجود نیست

ازهل

4

آهنگهای ازهل

EzhelPaspartu

دانلود آهنگ Paspartu از Ezhel

EzhelKuğulu Park

دانلود آهنگ Kuğulu Park از Ezhel

EzhelNerdesin

ترجمه آهنگ Nerdesin از Ezhel

EzhelBul Beni

ترجمه آهنگ Bul Beni از Ezhel