تصویر موجود نیست

لیسا (بلک پینک)

2

آهنگهای لیسا (بلک پینک)

LISA (BLACKPINK)LALISA

ترجمه آهنگ LALISA از LISA (BLACKPINK)

LISA (BLACKPINK)MONEY

ترجمه آهنگ MONEY از LISA (BLACKPINK)