تصویر موجود نیست

سزا

4

آهنگهای سزا

SZA & Travis ScottOpen Arms

دانلود آهنگ Open Arms از SZA و Travis Scott

SZABig Boy

دانلود آهنگ Big Boy از SZA

SZAKill Bill

ترجمه آهنگ Kill Bill از SZA

SZAShirt

ترجمه آهنگ Shirt از SZA