تصویر موجود نیست

سابرینا کارپنتر

5

آهنگهای سابرینا کارپنتر

Sabrina CarpenterNonsense

ترجمه آهنگ Nonsense از Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenterbecause i liked a boy

ترجمه آهنگ because i liked a boy از Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenteremails i can't send

ترجمه آهنگ emails i cant send از Sabrina Carpenter

Sabrina CarpenterVicious

ترجمه آهنگ Vicious از Sabrina Carpenter

Sabrina CarpenterSkinny Dipping

ترجمه آهنگ Skinny Dipping از Sabrina Carpenter