دانلود آهنگ HOPE از NF

4

دانلود آهنگ HOPE از NF + متن و ترجمه

ان‌اف‌هوپ (امید) || NFHOPE

دانلود آهنگ HOPE از NF

 

متن و ترجمه آهنگ HOPE از NF

 

 

[Intro]
Hope
امید
I’m on my way, I’m coming
تو راهم، دارم میام
Don’t, don’t lose faith in me
باورت به من رو از دست نده، نده
I know you’ve been waitin’
میدونم منتظر بودی
I know you’ve been prayin’ for my soul
میدونم برای روحم دعا میکنی
Hope, hope
امید، امید
Thirty years you been draggin’ your feet
سی ساله داری به زور ادامه میدی
Tellin’ me I’m the reason we’re stagnant
بهم میگی که ما راکدیم
Thirty years you’ve been claimin’ your rightness
سی‌ ساله داری ادعای حقانیت میکنی
And promisin’ progress, but where’s it at?
و قول پیشرفت میدی، ولی کجاست؟
I don’t want you to feel like a failure
نمیخوام احساس کنی شکست خوردی
I know this hurts
میدونم این آزارت میده
But I gave you your chance to deliver
ولی بهت این فرصت رو دادم تا خودت رو نشون بدی
Now it’s my turn
حالا نوبت منه
Don’t get me wrong, Nate, you’ve had a great run
حرفم رو اشتباه نگیر، نَیت، خیلی خوبه تا اینجا اومدی
But it’s time to give the people somethin’ different
ولی وقتشه به مردم یه چیز متفاوت نشون بدی
So without further ado, I’d like to introduce my
پس بدون اتلاف وقت، میخواهم شما رو معرفی کنم به
My album, my album, my album, my album, my album, my album
آلبومم، آلبومم، آلبومم، آلبومم، آلبومم، آلبومم، آلبومم
HOPE
هوپ

 

[Verse 1]
What’s my definition of success?
تعریف موفقیت چیه؟
Listening to what your heart says
گوش دادن به اینکه قلبت چی میگه
Standing up for what you know is

پای چیزی که میدونی
Right, while everybody else is
درسته، بایستی وقتی که بقیه‌ی آدما
Tucking their tail between their legs (Okay)
دم‌شون رو روی کول‌شون میذارن (باشه)
What’s my definition of success?
تعریف موفقیت چیه؟
Creating something no one else can
یه چیزی خلق کنی که هیچ کس دیگه‌ای نتونه
Bein’ brave enough to dream big
اینقدر جسور باشی تا رؤیاهای بزرگ در سر بپرورونی
Grindin’ when you’re told to just quit
سخت کار کنی وقتی بهت میگن که تسلیم بشی
Givin’ more when you got nothin’ left
بیشتر تلاش کنی وقتی دیگه نایی برات نمونده
It’s a person that’ll take a chance on

فردیه که رو چیزی قمار میکنه که
Somethin’ they were told could never happen
بقیه بهش گفتن هیچ وقت اتفاق نمیوفته
It’s a person that can see the bright side

فردیه که در اوقات سخت میتونه قسمت خوب قضیه رو ببینه
Through the dark times when there ain’t one
وقتی چنین چیزی وجود نداره
It’s when someone who ain’t never had nothin’

وقتیه که فردی که هیچ وقت چیزی نداشته
Ain’t afraid to walk away from more profit
از این نمیترسه که از سود بیشتر دست بکشه
‘Cause they’d rather do somethin’ that they really love

چون ترجیح میده کاری که عاشقشه رو بکنه
And take the pay cut
و کاهش دستمزد رو قبول کنه
It’s a person that would never waiver
کسیه که هیچ وقت تسلیم نمیشه
Or change who they are
یا خودشو تغییر نمیده
Just to try to and gain some credibility
تا فقط بتونه یکم اعتبار بدست بیاره
So they could feel accepted by a stranger
تا بتونه از طرف یه غریبه احساس تأییدشدن بگیره
It’s a person that can take the failures in their life

فردیه که بتونه شکست‌های زندگیش رو بگیره
And turn them into motivation
و اونا رو تبدیل به انگیزه کنه
It’s believing in yourself when no one else does
باور داشتن به خودته وقتی که هیچ کس دیگه‌ای بهت باور نداره
It’s amazing

این شگفت‌انگیزه
What a little bit of faith can do if you don’t even believe in you
که یکم ایمان چه کارایی میتونه بکنه وقتی که حتی خودت هم به خودت باور نداری
Why would you think or expect anybody else that’s around you to?
چرا فکر میکنی یا انتظار داری کس دیگه‌ای بهت باور داشته باشه (وقتی خودت نداری)؟
I done did things that I regret
کارایی کردم که ازشون پشیمونم
I done said things I can’t take back
چیزایی گفتم که نمیتونم پس بگیرم
Was a lost soul at a cross road who had no hope, but I changed that
یه روح از دست رفته سر یه دو راهی بودم و امیدی نداشتم، ولی تغییرش دادم
I spent years of my life holdin’ on to things I never should’ve kept, full of hatred
سال های زیادی از زندگیم صفت و سخت چیزایی رو تو دلم نگه داشتم که باید ازشون دل میکندم، پر از تنفر
Years of my life carryin’ a lot of baggage that I should’ve walked away from
سال های زیادی از زندگیم عقده های زیادی رو با خودم حمل میکردم که باید وِلشون میکردم
Years of my life wishin’ I was someone different, lookin’ for some validation
سال های زیادی از زندگیم آرزو میکردم کس دیگه‌ای بودم، دنبال تأییدشدن بودم
Years of my life tryna fill the void, pretending I was I’m—
سال های زیادی از زندگیم سعی میکردم خلاء درونیم رو پر کنم
They get it
اونا میگیرن منظورت چیه

 

تکست و معنی اهنگ HOPE

 

[Verse 2]
Growing pain’s a necessary evil
دردهای موقع بزرگ شدن یه شر ضروریه
Difficult to go through, yes, but beneficial
تحمل کردن‌شون سخته، آره، ولی مفیدن
Some would say having a mental breakdown is a negative thing
بعضیا میگن فروپاشی روانی یه چیز منفیه
Which on one hand I agree with
از یه طرف موافقم
But on the other hand, it was the push I needed
ول از طرف دیگه این هُلی بود که نیاز داشتم
To get help and start the healing process, see
تا کمک بگیرم و روند بهبودم رو شروع کنم، ببین
If I’d have never hit rock bottom
اگه هیچ وقت به ته خط نمیرسیدم
Would I be the person that I am today?
آیا اون شخصی که الآن هستم میشدم؟
I don’t believe so
فکر نکنم
I’m a prime example of what happens when you
من یه نمونه بارزم از اینکه چه اتفاقی برات میافته
Choose to not accept defeat and face your demons
وقتی شکست رو قبول نکنی و با اهریمنات رو در رو بشی
Took me thirty years to realize that if you
سی سال طول کشید تا بفهمم اگه
Wanna get the opportunity to be the greatest version of yourself
میخوای این فرصت رو داشته باشی تا به بهترین نسخه خودت تبدیل بشی
Sometimes you got to be someone you’re not
گاهی اوقات باید کسی باشی که نیستی
To hear the voice of reason
تا صدای عقل و منطق رو بشنوی
Having kids will make you really take a step back and look in the mirror
بچه داشتن کاری میکنه که واقعا یه قدم به عقب برداری و یه نگاه به خودت توی آینه بندازی

(از یه دید کلی به قضیه نگاه کنی)
At least for me, that’s what it did, I
حداقل برای من این کارو کرد، من

 

[Outro]
Wake up every day and pick my son up
هر روز از خواب بیدار میشم و پسرم رو بر میدارم
Hold him in my arms and let him know he’s loved (Loved)
بغلش میکنم و بهش میگم که دوسش دارم
Standing by the window, questioning if dad is ever going to show up (Up)
اینکه کنار پنجره بایسته و به این فکر کنه که آیا پدر قراره اصلا بیاد یا نه
Isn’t something he’s goin’ to have to worry about
چیزی نیست که لازم باشه اون در موردش نگران باشه
Don’t get it twisted, that wasn’t a shot
منظورم رو اشتباه نگیر، این یه دیس نبود
Mama, I forgive you
مامان، من میبخشمت
I just don’t want him to grow up thinkin’ that he’ll never be enough
فقط نمیخوام پسرم با این فکر بزرگ بشه که هیچ‌وقت (به عنوان یه آدم) کافی نیست
Thirty years of running, thirty years of searching
سی سال دویدن، سی سال جستجو
Thirty years of hurting, thirty years of pain
سی سال رنج کشیدن، سی سال درد
Thirty years of fearful, thirty years of anger
سی سال ترس، سی سال خشم
Thirty years of empty, thirty years of shame
سی سال تهی، سی سال شرم
Thirty years of broken, thirty years of anguish
سی سال شکسته، سی سال اندوه
Thirty years of hopeless, thirty years of (Hate)
سی سال ناامید، سی سال (تنفر)
Thirty years of never, thirty years of maybe
سی سال پر از هرگزها، سی سال پر از شاید‌ها
Thirty years of later, thirty years of fake
سی سال پر از بعداها، سی سال پر از فیک
Thirty years of hollow, thirty years of sorrow
سی سال پوچ، سی سال تأسف
Thirty years of darkness, thirty years of (Nate)
سی سال تاریکی، سی سال (نَیت)
Thirty years of baggage, thirty years of sadness
سی سال عقده، سی سال ناراحتی
Thirty years of stagnant, thirty years of change
سی سال راکد، سی سال تغییر
Thirty years of anxious, thirty years of suffering
سی سال مظطرب، سی سال زجر
Thirty years of torment, thirty years of (Wait)
سی سال عذاب، سی سال (انتظار)
Thirty years of bitter, thirty years of lonely
سی سال بداخلاق، سی سال تنها
Thirty years of pushing everyone away
سی سال پر از پس زدن و دورکردن همه
You’ll never evolve, I know I can change
هرگز رشد نمیکنی، میدونم که میتونم تغییر کنم
We are not enough, we are not the same
ما کافی نیستیم، ما یکی نیستیم
You don’t have the heart, you don’t have the strength
تو دلش رو نداری، تو قدرتش رو نداری
You don’t have the will, you don’t have the faith
تو اراده‌اش رو نداری، تو ایمانش رو نداری
You’ll never be loved, you’ll never be safe
هرگز دوستت نخواهند داشت، هرگز احساس امنیت نمیکنی
Might as well give up, not running away
پس همون بهتر تسلیم بشی، فرار نمیکنم ازش
You don’t have the guts, you’re the one afraid
تو جربزه‌ش رو نداری، تو اونی که میترسه
I’m the one in charge
من اونیم که کنترل دستشه
I’m taking the— (No)

من به دست میگیرم (نه)
I’m taking the

من به دست میگیرم
Reins
کنترلم رو

 

دانلود آهنگ HOPE از ان‌اف‌

پخش آنلاین آهنگ

سایر آهنگهای ان اف‌

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.

  1. شیدا
    17 فوریه 2023

    خیلی کارای خاصی ارائه میده
    جدا از ملودی و ظاهر جالبی که داره معنی جذابی هم داره
    از همه لحاظ میشه ازش لذت برد ،من خودم عاشق رپم و آهنگای این بشر رو تو یک سطح دیگه دوست دارم