ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

3

ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

ایمجین درگنز – بلیور (ﻣﻮﻣﻦ) || Imagine DragonsBeliever

ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

 

متن و ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

 

[Verse 1]

First things first

در درﺟﻪ اول

I’ma say all the words inside my head

می‌خوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ

I’m fired up and tired of the way that things have been

از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ

The way that things have been

از نحوه پیش رفتن ﺷﺮاﯾﻄ

 

[Verse 2]

Second thing second

در درجه دوم

Don’t you tell me what you think that I can be

بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ می‌کنی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ می‌تونم ﺑﺎﺷﻢ

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea

بهترین درﯾﺎ ﻧﻮردم، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدمم

The master of my sea

پادشاه دریای خودم

 

 

[Pre-Chorus]

I was broken from a young age

از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ‌ام

Taking my sulking to the masses

خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‌ام

…Writing my poems for the few

برای ﻋﺪه‌ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده‌ام…

That looked at me took to me, shook to me, feeling me

که بهم ﻧﮕﺎه می‌کردن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم می‌دادن، درﮐﻢ می‌کردن

Singing from heart ache from the pain

از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم

Take up my message from the veins

پیامم رو از درون رگ ھﺎﯾﻢ بیرون ﮐﺸﯿﺪم

Speaking my lesson from the brain

آموخته‌ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ

Seeing the beauty through the…

و زﯾﺒﺎﯾﯽ را می‌بینم در…

 

[Chorus]

Pain

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو منو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

I let the bullets fly, let them rain

اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ‌ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain

زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه‌ام از درد ﻧﺸﺎت می‌گیره

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

 

تکست و معنی آهنگ Believer

 

[Verse 3]

Third things third

در درﺟﻪ ﺳﻮم

Send a prayer to the ones up above

برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اون ﺑﺎﻻ هست دعا فرستادم و شکرش کردم

All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove

تمام ﺣﺮف‌ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه‌ای روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ

Your spirit up above

روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 

[Pre-Chorus]

I was choking in the crowd

تو این ﺷﻠﻮﻏﯽ‌ھﺎ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪم

Living my brain up in the cloud

ذهنم ﮐﻪ ﺗﻮی اﺑﺮھﺎ زﻧﺪﮔﯽ می‌کرد

Falling like ashes to the ground

مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ

Hoping my feelings, they would drown

امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited

مهار، و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down

تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدن

It rained down, like…

و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

 

[Chorus]

Pain

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو منو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

I let the bullets fly, let them rain

اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ‌ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ، و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain

زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه‌ام از درد ﻧﺸﺎت می‌گیره

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

 

[Verse 4]

Last things last

در دردﺟﻪ اﺧﺮ

By the grace of the fire and the flames

به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ‌ھﺎ

You’re the face of the future, the blood in my veins

تو چهرهایی از آﯾﻨﺪه‌ای، ﺧﻮنِ درون رگ‌ھﺎی ﻣﻨﯽ

The blood in my veins

خونِ درون رگ‌ھﺎی ﻣﻨﯽ

 

[Pre-Chorus]

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ

Inhibited, limited

مهار، و  ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ

Till it broke open and it rained down

تا اینکه شکسته سدن و مثل باران باریدند

It rained down, like…

و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…

 

[Chorus]

Pain

درد

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

You break me down, you build me up, believer, believer

تو منو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

Pain

درد

I let the bullets fly, let them rain

اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ‌ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ

My life, my love, my drive, it came from… Pain

زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه‌ام از درد ﻧﺸﺎت می‌گیره

You made me a, you made me a believer, believer

تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو ازم ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ

 

ترجمه آهنگ Believer از ایمجین درگنز

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.